سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1400، جلدسوم، شماره23

عنوان مقاله : بررسی پدیده زمین خواری در فقه و حقوق ایران
نویسندگان : عبدالصمد رنجبر دهقان
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چهره جهانی اصل برائت در قوانین موضوعه کیفری و اسناد بین المللی (مستخرج از رساله)
نویسندگان : حمید کاویانی فرد، حسین رحیمی واسکسی، عصمت السادات طباطبایی لطفی، نسرین کریمی
صفحات : 13-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی حق ملاقات بستگان با طفل در حقوق اساسی ایران و کنوانسیون حقوق کودک
نویسندگان : یوسف مقدسی، هادی شایان مهر
صفحات : 26-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : عده زنان فاقد رحم در فقه امامیه
نویسندگان : مهدیه مروی، موسی حکیمی صدر
صفحات : 36-47
دانلود اصل مقاله