سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلددوم، شماره7

عنوان مقاله : قوانین حمایتی موجود از زنان شاغل در حقوق ایران تهدید یا فرصت؟
نویسندگان : ابوذر گلشنی، سید هاشم فرقانی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت مدنی وزارت آموزش و پرورش در قبال افت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : یوسف محمدحسینی حاجی ور
صفحات : 8-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شخصیت حقوقی و قلمرو موضوعی در شرکت های عملی
نویسندگان : کاظم کاظمی جلیسه، عیسی مقدم
صفحات : 22-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کیفیت حمایت حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای
نویسندگان : محدثه عابد کهخاژاله، عطاالله صالحی
صفحات : 30-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی استرداد دعوی در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان : مونا انوری
صفحات : 44-50
دانلود اصل مقاله