سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1395، جلداول، شماره5

عنوان مقاله : بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری1392 راجع به مفهوم شاکی و بزه دیده و آثار آن
نویسندگان : حسین رنجبر اصل، عباس بابایی خانه سر
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی معامله با حق استرداد: نگاهی به بیع شرط از منظر قانون مدنی و قانون ثبت
نویسندگان : گلشاد گیلانی گیچه، سلمان علیپور قوشچی
صفحات : 10-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظریه غیرمنصفانه بودن قراردادی و بررسی معیار ضعف در قوانین ایران
نویسندگان : گلشاد گیلانی گیچه، سلمان علیپور قوشچی
صفحات : 16-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مبانی فقهی ضمان ناشی از جنایات حیوان
نویسندگان : موسی زرقی، سید جواد خاتمی، افسانه نخعی پور
صفحات : 26-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی حقوقی جعل رایانه ای در حقوق کیفری ایران
نویسندگان : علیرضا شایق
صفحات : 36-49
دانلود اصل مقاله