سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلددوم، شماره8

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و ایکسید
نویسندگان : شهرام وظیفه رضائی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اجمال و تفصیل در جرم قذف
نویسندگان : یحیی میرعلی
صفحات : 12-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی اموالی که مالک خاص ندارد در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
نویسندگان : مریم فریدونی، مرضیه زنداقطاعی
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مطالعه حذ و قذف از دیدگاه کتاب های لغت و منابع فقهی
نویسندگان : حسن اسدی، هرمز قنبری
صفحات : 32-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی جرائم اولیه و ثانویه سبز و مجازات آن در قوانین جزائی ایران، با تاکید بر مبانی فقه امامیه
نویسندگان : طاهره سادات نعیمی، فاطمه باقری
صفحات : 43-50
دانلود اصل مقاله