سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1395، جلدسوم، شماره5

عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
نویسندگان : مریم دانشی کهنی، سید عطا الله صالحی، علی رفیعی مقدم
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش و جایگاه عدالت کیفری در تحقق حقوق شهروندی
نویسندگان : سجاد احرامی
صفحات : 13-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : موازین حاکم بر اجرای داوری خارجی در دادگاه ایران
نویسندگان : شهروز جعفری
صفحات : 18-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالش های حقوق زنان و کودکان در ایالات متحده آمریکا
نویسندگان : مهرداد قربانی، روح اله موذنی
صفحات : 26-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماهیت حقوقی-اقتصادی سپرده های بانکی
نویسندگان : یعقوب محمودیان
صفحات : 37-51
دانلود اصل مقاله