سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلدسوم، شماره4

عنوان مقاله : امر آمر قانونی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مقایسۀ آن با سایر جرائم
نویسندگان : یوسف نورائی، هادی توکلی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی جایگاه عدالت در حقوق زنان در ایران و افغانستان و نقش آنان در مشارکت و توسعه
نویسندگان : محمد مهدی نوروزی، فاطمه رجایی
صفحات : 16-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مشروعیت جبران خسارت مازاد بر دیه
نویسندگان : فاطمه شوری
صفحات : 23-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی و قانونی مباشرت و تسبیب در قتل
نویسندگان : جمال رضایی حسین ابادی، هاجر عبودی
صفحات : 32-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : احکام زینت زنان از دیدگاه مذاهب پنجگانه‌ی اسلامی
نویسندگان : زینب بهزادی، عبدالجبار زرگوش نسب، طاهر علی محمدی
صفحات : 41-49
دانلود اصل مقاله