سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1397 ، جلد سوم، شماره 13

عنوان مقاله : پوزیتیویسم؛ از احیاء تا مرگ علوم اجتماعی
نویسندگان : مظفر حسنوند، مهدی اسفندیاری
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی احصاء اتفاقات متعدد در طول دادرسي
نویسندگان : مریم احمدی
صفحات : 15-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعامل حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری با مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا
نویسندگان : مرتضی ترابی
صفحات : 27-53
دانلود اصل مقاله