سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398،جلددوم، شماره18

عنوان مقاله : بررسی فقهی نکاح معاطاتی
نویسندگان : خلیل الله احمدوند، حمیدرضا شهبازیان
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، راهکارها و چالش ها
نویسندگان : فرزاد کرمی کلمتی
صفحات : 15-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رفتار خشونت آمیز اطفال و نوجوانان ازدیدگاه اختلال‌های هورمونی-ژنتیکی
نویسندگان : هادی بهار، حمیدرضا آدابی
صفحات : 28-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : حکم فقهی استفاده از حیوانات حرام گوشت و مسکرات در درمان و تهیۀ دارو
نویسندگان : خلیل اله احمدوند، مریم تقی زاده، فائزه ویسی سطری
صفحات : 46-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سزا گرایی در مجازات اشخاص حقوقی بزهکار
نویسندگان : خادم حسین حبیبی
صفحات : 56-66
دانلود اصل مقاله