سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1397 ، جلد سوم، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی و نقش هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در صدور سند مالکیت ملک
نویسندگان : علیرضا همتی
صفحات : 1-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری ها در نظام حقوقی ایران
نویسندگان : مسعود درّی، راضیه دهباشی
صفحات : 25-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناخت ریسکهای معاملاتی در بیع بین الملل و راهکارهای حقوقی کاهش آن
نویسندگان : دکتر جلیل مالکی، رضا عرب زاده، احسان لامع
صفحات : 32-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلیس
نویسندگان : مهدی قنبریان، دکتر پژمان پیروزی، دکتر علیرضا مظلوم رهنی
صفحات : 50-61
دانلود اصل مقاله