سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلداول، شماره 10

عنوان مقاله : بررسی اعتیاد اینترنتی بر اساس احساس تنهایی و سبک های حل مسئله در دانشجویان
نویسندگان : نرگس رشیدی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وجوه معنایی واژه "ظن" در بیست ترجمه فارسی معاصر
نویسندگان : سروش یاوری
صفحات : 13-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مسئولیت کیفری و مدنی ضابطان خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم
نویسندگان : رضا بيراوند، ياسرفرج پور مقدم
صفحات : 25-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بحران ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا در پسا داعش
نویسندگان : محمّد سلمان تبارسوته، دکتر مرتضی علویان
صفحات : 41-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر جنایات داعش از منظر حقوق کیفری بین الملل
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی، نرگس اکبری
صفحات : 51-68
دانلود اصل مقاله