سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلداول، شماره 9

عنوان مقاله : کاربرد آموزش الکترونیکی در آموزش پزشکی ( مروری)
نویسندگان : محمد حسین پور، فهیمه گنجعلی
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی الگوی اثربخش نیازسنجی آموزشی برای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی( مروری)
نویسندگان : غلامحسین برکت ، فهیمه گنجعلی*، هوشنگ پورتوسلی
صفحات : 20-26
دانلود اصل مقاله