سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلداول، شماره 9

عنوان مقاله : کاربرد آموزش الکترونیکی در آموزش پزشکی ( مروری)
نویسندگان : محمد حسین پور، فهیمه گنجعلی
صفحات : 1-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی الگوی اثربخش نیازسنجی آموزشی برای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی( مروری)
نویسندگان : غلامحسین برکت، فهیمه گنجعلی، هوشنگ پورتوسلی
صفحات : 20-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاملی در حکم نکاح معاطاتی یا ازدواج سفید در فقه
نویسندگان : فرهنگ افراسیابی
صفحات : 27-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ماهیت جرم قتل در قوانین موضوعه
نویسندگان : غلامحسین بلوچی
صفحات : 36-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی موارد فسخ ناشی از شرط ضمن عقد در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسندگان : مصطفی انصاری نژاد، مراد مقصودی
صفحات : 46-54
دانلود اصل مقاله