سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلد اول، شماره27

عنوان مقاله : بررسی و تبیین مفهوم حقوق بشر و حقوق مخاصمات مسلحانه
نویسندگان : علی خیامی، امیر مرادیان عالم
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : سهم آگاهی و درک حقوقی و اخلاقی در تمرین محرمانگی در میان مشاوران
نویسندگان : محمد دیبا
صفحات : 16-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه دو جامع روایی امامیه (الکافی و المحاسن)
نویسندگان : سید محسن موسوی، سودا شکرانه
صفحات : 31-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتداد و کیفر آن از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران
نویسندگان : سودا شکرانه وانسفلی، مجتبی علی نژاد سرخی
صفحات : 43-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اینترپل و نقش آن در زمینه استرداد مجرمین
نویسندگان : محمد رضایی
صفحات : 53-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اهمیت حجاب در قرآن و راههای ترویج آن در جامعه
نویسندگان : بدرالدین سمیری پور، عباس البوناصر
صفحات : 68-78
دانلود اصل مقاله